Na cestě po Karlovarském kraji

 

 PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Z plochy kraje je 43,1 % pokryto lesy. Geomorfologicky oblast náleží ke Krušnohorské soustavě provincie České vysočiny s oblastmi Krušné hory (Klínovecká hornatina), Smrčiny (Ašská vrchovina, Hazlovská pahorkatina a Chebská pahorkatina), Chebská pánev, Sokolovská pánev, Doupovské hory, Karlovarská vrchovina (Slavkovský les, Tepelská vrchovina a Bezdružická vrchovina). Od západu k východu protéká krajem řeka Ohře, která odvádí vodu z většiny území kraje.

Nejvyšším bodem území je vrchol Krušných hor Klínovce 1 244 m n. m. v okrese Karlovy Vary, nejnižším je hladina Ohře 324 m n. m. v okrese Karlovy Vary. Podnebí karlovarského kraje charakterizuje mírně teplá oblast a chladná oblast na hřebenech Krušných hor.

 

Vodní toky

 • Bystřice
 • Odrava
 • Ohře
 • Rolava
 • Svatava
 • Teplá
 • Libocký potok

menší vodní toky

 • Sázek
 • Plesná (řeka)
 • Chodovský potok

technická vodní díla

 • Blatenský vodní příkop
 • Dlouhá stoka

 

Přírodní zajímavosti

07.03.2009 22:58

Křížky (přírodní památka)

  Křížky (přírodní památka) Okres: Cheb Obec: Prameny   Národní přírodní památka Křížky je unikátní lokalita. Přírodní památku tvoří hadcová skalka s třemi křížky z roku 1859, porostlá vzácnými druhy rostlin. Tři křížky tu byly umístěny jako poděkování za vyléčení z nemoci. V oblasti...
07.03.2009 22:28

Svatošské skály

  Svatošské skály   okres: Karlovy Vary obec: Hory   Svatošské skály se nacházejí na břehu řeky Ohře, z Karlových Varů cca 8 km po turistických značkách. Bizarní žulové skály na levém břehu Ohře mají připomínat svatební průvod: Zámek, Tchýně, Tchán, Muzikanti, Svědkové, Ženich a...
07.03.2009 22:27

Skalní varhany Rotava

  Skalní varhany Rotava okres: Sokolov obec: Rotava     Vypreparované čedičové těleso se sloupcovitou odlučností čediče bylo odkryto těžbou kamene. Těžba byla záhy zastavena pro malý objem ložiska a také pro otevření většího kamenolomu na levém břehu Rotavy. Průměr sloupů činí...
07.03.2009 21:35

Vlčí jámy

Vlčí jámy   okres: Karlovy Vary obec: Horní Blatná   Přírodní památka se nachází zhruba kilometr obce Horní Blatná na naučné stezce. Dnešní rozsedlina široká místy jen 90 cm a hluboká asi 15 m je pozůstatkem těžby cínové rudy. Původně dosahovala hloubky až 50 m, ale dnes je z větší...
07.03.2009 21:34

Dlouhá stoka

  Dlouhá Stoka   okres: Sokolov obec: Nová Ves   Jan Pluh, feudální pán na Bečově a Slavkově hledal v 16. století způsob jak zajistit zásobování vodou hornická města Slavkov a Krásno. Oslovil přistěhovalce Rössmeissela. V roce 1531 byla zahájena práce na výstavbě a vše bylo hotovo...

 

DALŠÍ PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

 

 

Geografie

07.03.2009 22:22

Řeka Teplá

Teplá je řeka v Karlovarském kraji. Její celková délka je 65,1 km. Plocha povodí měří 384,9 km². Teplá pramení v nadmořské výšce 784 m na rašeliništních loukách, severně od Podhorního vrchu, asi 3 kilometry severovýchodně od Mariánských Lázní. Prameniště Teplé je přírodní rezervací....
07.03.2009 22:19

Řeka Ohře

Pramení v Bavorsku pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Pramen se nachází blízko města Weißenstadt (asi 35 km od Chebu). Až do Kadaně protéká kopcovitou krajinou, po průtoku Nechranickou přehradou vytváří četné meandry. Ohře je druhým největším levostranným přítokem Labe, do...
07.03.2009 22:17

Smrčiny

 Smrčiny jsou členitá hornatina až pahorkatina, rozkládající se v severovýchodním Bavorsku a také v západních Čechách na Chebsku. Na rozloze čítající 1020 km2 byl vyhlášen Přírodní park Smrčiny. Na českém území mají Smrčiny rozlohu 289 km2 a střední výšku 572,1 m n.m.   Geomorfologické...
07.03.2009 22:15

SOOS

SOOS - NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE Národní přírodní rezervace Soos je unikátní přírodní rezervace na sever od Františkových Lázní, z větší části na území Skalné (Kateřina-Hájek-Nový Drahov), kterou spravuje muzeum Františkovy Lázně. Národní přírodní rezervace Soos byla vyhlášena v roce 1964 , její...
07.03.2009 22:09

Sokolovská pánev

Sokolovská pánev vytváří střední část Podkrušnohorských pánví. Je to průměrně 8 km široká sníženina, která je protažena směrem JZ-SV. Její rozloha je 312 km2 a střední sklon je 3°45´. Převládají zde horniny především oligocénních souvrství z jejichž podloží vystupují horniny krušnohorského...
07.03.2009 22:02

Krušné hory

   Krušné hory, dříve též Rudohoří, je pohoří na severozápadě Čech podél hranice s Německem. Tvoří souvislé horské pásmo o délce cca 130 km, přičemž jeho většina leží v Sasku.   Úzký hřbet Krušných hor je na jv. omezený 500–700 m vysokým příkrým svahem. Jeho...
07.03.2009 22:00

Karlovarská vrchovina

  Karlovarská vrchovina Geomorfologická oblast v České republice na jihu Krušnohorské subprovincie, nejvyšší Lesný, 983 m n.m. Členitá vrchovina, z krystalických břidlic, granitoidů a metadiabasového komplexu. Člení se na Slavkovský les a Tepelskou vrchovinu.
07.03.2009 21:52

CHKO Slavkovský les

  Chráněná krajinná oblast Slavkovský les Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je hornaté území parovinného typu. Rozkládá se mezi Tachovskou brázdou, Chebskou a Sokolovskou pánví; má přibližně tvar trojúhelníku, v blízkosti jeho vrcholů leží lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a...
07.03.2009 21:50

Chebská pánev

 Chebská pánev je geomorfologický celek v jihozápadní části Podkrušnohorské oblasti. Vznik podkrušnohorských pánví v severozápadních Čechách souvisí s odezvou alpinských horotvorných procesů. Po vyklenutí došlo v oslabené sz. části Českého masivu k tektonickému kolapsu - vzniku poklesové zóny...
07.03.2009 21:48

Doupovské hory

Doupovské hory (německy Duppauer Gebirge) jsou geomorfologickým celkem na jihu Krušnohorské soustavy. Toto pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře, jen velmi malá část mezi Ostrovem nad Ohří a Perštejnem zasahuje i na břeh levý. Název získaly podle zaniklého města Doupov. Geologie a...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode